อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล
 

building1 อาคารเรียน

สปช.105/29  ปีที่สร้าง 2544

building2 อาคารเรียน

สปช.102/26  ปีที่สร้าง 2528

building3 อาคารเรียน

สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4  ปีที่สร้าง 2540

building4 อาคาร สปช 105/29

แบบ 4 ห้องเรียน ปีที่สร้าง พ.ศ. 2534

building5 อาคาร ป 1ก

แบบ 5 ห้องเรียน ปีที่สร้าง 2519

building6 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน

สปช.201/26   ปีที่สร้าง 2528

building7 ส้วมอื่น ๆ

ปีที่สร้าง 2562

building8 ส้วม

สปช.601/26   ปีที่สร้าง 2539