โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

หมู่ที่ 2 บ้านสามัคคีนุกูล ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 8061551

ค่ายพัฒนาคุณธรรม

ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขพัฒนาในด้านจิตใจให้มีความมั่นคง มีความเข้มแข็งและนำหลักพุทธธรรมมาปรับใช้ควบคู่ชีวิตประจำวัน

ค่ายพัฒนาคุณธรรม
ค่ายพัฒนาคุณธรรม
ค่ายพัฒนาคุณธรรม