ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 17 13 30 2
อนุบาล 3 17 19 36 2
รวมชั้นอนุบาล 34 32 66 4
ป.1 36 31 67 2
ป.2 34 41 75 2
ป.3 32 33 65 2
ป.4 40 41 81 2
ป.5 33 48 81 3
ป.6 34 24 58 2
รวมชั้นประถมศึกษา 209 218 427 13
รวมทั้งหมด 243 250 493 17