โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

หมู่ที่ 2 บ้านสามัคคีนุกูล ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 8061551

กิจกรรมภาษาอังกฤษ

กิจกรรมภาษาอังกฤษ หน้าเสาธงทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดขึ้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทักษะการฟัง การพูด และกระตุ้นการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆแก่นักเรียน

กิจกรรมภาษาอังกฤษ

กิจกรรมภาษาอังกฤษ

กิจกรรมภาษาอังกฤษ