โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

หมู่ที่ 2 บ้านสามัคคีนุกูล ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 8061551

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ขอบคุณความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดีเสมอมา และโอกาสนี้ขอขอบคุณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางได้อำนวยสถานที่ในการประชุม

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง