โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

หมู่ที่ 2 บ้านสามัคคีนุกูล ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 8061551

บุคคลากร

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์สอนเฉลี่ย
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ 1 1
ครูประจำการ 3 ๑๘ ๑4 ๒1
ครูอัตราจ้าง 4 1 3
นักการภารโรง
ครูธุรการ 1 1
รวม ๒4 2 ๑8 9