ค่ายพัฒนาคุณธรรม

ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขพัฒนาในด้านจิตใจให้มีความมั่นคง มีความเข้มแข็งและนำหลักพุทธธรรมมาปรับใช้ควบคู่ชีวิตประจำวัน

ค่ายพัฒนาคุณธรรม
ค่ายพัฒนาคุณธรรม
ค่ายพัฒนาคุณธรรม

Leave a Comment