กิจกรรมภาษาอังกฤษ

กิจกรรมภาษาอังกฤษ หน้าเสาธงทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดขึ้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทักษะการฟัง การพูด และกระตุ้นการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆแก่นักเรียน

กิจกรรมภาษาอังกฤษ

กิจกรรมภาษาอังกฤษ

กิจกรรมภาษาอังกฤษ

Leave a Comment