กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ขอบคุณความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดีเสมอมา และโอกาสนี้ขอขอบคุณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางได้อำนวยสถานที่ในการประชุม

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

Leave a Comment