การประเมินความพร้อม พัฒนาตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประเมินความพร้อม และพัฒนาตำแหน่งครูผู้ช่วย ของนางเบญจมาศ ปานรัตน์ ณ ห้องประชุมฉวางเมืองคนดีและผู้อำนวยการและมีคณะกรรมการอันประกอบไปด้วยนางสาวประไพ ศิลารัตน์ครูชำนาญการพิเศษและ ดร.ปิยกมล พูนเสนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

การประเมินความพร้อม

การประเมินความพร้อม

Leave a Comment